Viktige begreper

Her følger en kort forklaring av de viktigste begrepene du som byggherre kommer i kontakt med:

Bruksareal (BRA)

BRA er areal som ligger innenfor de vegger som omslutter boligen,
uten fradrag av den plass som opptas av interne vegger.

Bebygd areal (BYA)

BYA er arealet som bygningen eller bygningene på tomta opptar av terrenget.
I mange tilfeller forklart som "fotavtrykket" på tomta.Primærrom (P-rom)

Dette er for eksempel oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad, entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. I salgsoppgaver, prospekt eller internettannonser skal samlet areal for disse rommene oppgis -
i tillegg skal det lages en liste over hvilke rom som er inkludert i P-Rom.
P-Rom erstattet betegnelsen Boligareal (BOA)fra 1. januar 2008.

Bestemmelser for din tomt

Hvis tomta er innenfor et regulert område har du også reguleringsbestemmelsene for tomta.
 Den sier noe om forholdet mellom arealet på boligen i forhold til arealet på tomta. I tillegg legger den som regel også føringer for antall etasjer, takvinkel, utforming, osv.
 Ta kontakt med oss hvis du er i tvil om huset passer inn på tomta.

Livsløpsstandard

Livsløpsstandard skal sikre god tilgjengelighet i boligen slik at den kan brukes i alle periodene av livet,
også ved nedsatt bevegelighet og bruk av rullestol.

Universell utforming (UU-standard)

Universell utforming betyr at alle mennesker - uansett alder og funksjonsevne - på en likeverdig måte skal kunne bruke de samme bygde omgivelsene. Universell utforming er ikke spesialtilpasning til enkeltpersoner eller grupper, men er i størst mulig grad utforming som inkluderer flest mulig mennesker.

For våre hus som er tilpasset UU-standard betyr det at de har fått utvidet livsløpsstandard:
 - Boligen skal tilpasses en beboer i manuell rullestol.
 - Kontraster og lys skal gjøre boligen godt egnet for synshemmede.
 - Boligen skal gi et godt utgangspunkt for miljøhemmede.Tiltakshaver

Betyr husbyggeren, og har erstattet begrepet byggherre.Ansvarlig søker (SØK)


Ansvarlig søker sender inn søknad på vegne av tiltakshaver. ProPlan Bygg as er et eksempel på en ansvarlig søker.


Ansvarlig prosjekterende (PRO)

Foretak som er ansvarlig for kontroll av prosjekteringen etter godkjent kontrollplan for prosjektering.
ProPlan Bygg as er et eksempel på ansvarlig prosjekterende.

Ansvarlig kontrollerende (KUT)

Ansvarlig kontrollerende for utførelsen. ProPlan Bygg as er et eksempel på ansvarlig kontrollerende.

Ansvarlig utførende (UTF)

Foretak som er ansvarlig for at tiltaket blir utført i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. ProPlan Bygg as er et eksempel på ansvarlig utførende.

Våtromskoordinator

ProPlan Bygg as er godkjent våtromskoordinator.

FVN, Byggenæringens våtromsnorm

Fagrådet for våtrom. ProPlan Bygg as er godkjent bedrift.

TEK 10

Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven

Trinnvis saksbehandling

Søknadsbehandling som deles opp i flere trinn.
Fase 1 som omfatter rammetillatelse og fase 2 som omfatter igangsettingstillatelse